เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/01/2023 อ่าน: 7,630 ครั้ง


เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่ 17 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง)
2. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง)
3. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (สังคม) จำนวน 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง)
4. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (คหกรรม) จำนวน 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
(ดูรายละเอียดวิชาเอก และกลุ่มวิชาเอก ที่รับสมัครพนักงานจ้างตามรายละเอียดภาคผนวก ข.)
ค่าตอบแทน
คุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ให้ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ให้ได้รับค่าตอบแทน 15,800 บาท

ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมค่าตอบแทน 11,400 บาท

2. ตำแหน่งแม่ครัว จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่การครัวเรือน มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ ในงาน ที่จะต้องปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวมค่าตอบแทน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวมค่าตอบแทน 10,000 บาท

2. ตำแหน่งคนครัว จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่การครัวเรือน
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท รวมค่าตอบแทน 10,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

ประกาศรับสมัคร