เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/01/2023 อ่าน: 5,084 ครั้ง


เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)

- ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)
1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  
1.2 สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา  
1.3 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 3 อัตรา  
1.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญา สาขาวิชา หรือทาง การศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน

2. ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
3. เป็นคนรักเด็กและสามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่

3. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
3.1 ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศคึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3.2 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทาง อื่นที ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3.3 ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค การตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3.4 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทาง บริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี การศึกษา วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (ภารโรง) จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องสามารถอ่าน - เขียน ภาษาไทยได้ มีความรู้ความสามารถและ ความชานาญทางช่างไม้ ช่างปูน และ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ ได้
 
2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง เว็บไซต์ www.phuketcity.go.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 เทศบาลนครภูเก็ต และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข โทรศัพท์ 0-7621-2196 ต่อ 607

ประกาศรับสมัคร