สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2023 อ่าน: 1,874 ครั้ง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ค่าจ้าง 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

2 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ค่าจ้าง 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4 ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา
ค่าจ้าง 9,400 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

5 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ
ค่าจ้าง 9,400 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

6 ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
โรงพยาบาลบางมูลนาก
ค่าจ้าง 8,690 บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

7 ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
ค่าจ้าง 8,690 บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

8. ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค่าจ้าง 8,690 บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

9 ตำแหน่ง พนักงานเปล 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค่าจ้าง 8,690 บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

10 ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
2.) ได้รับวุฒิวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ค่าจ้าง 8,690 บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

11 ตำแหน่ง พนักงานบริการ 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
ค่าจ้าง 8,690 บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

12 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
ค่าจ้าง 8,690 บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละตำแหน่ง (สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งและ 1 สถานที่ปฏิบัติงานเท่านั้น)

ประกาศรับสมัคร