ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 13/01/2023 อ่าน: 3,655 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13-18 มกราคม 2566

รายละเอียด

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) 1 อัตรา
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เงินเดือน 15,000 บาท) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

คุณสมบัติ
1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office ได้เป็นอย่างดี
2. อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน
2. หลักฐานการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน วุฒิการศึกษา และใบรับรองอื่นๆ ถ้ามี พร้อมสําเนา
3. สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชน สําเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สําเนาหลักฐานทุกฉบับจะต้องรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็นทุกฉบับ
รับสมัครที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 13-18 มกราคม 2566 หรือส่งใบสมัครมาที่ t.thirada2015@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชญาดา โพธิ์พุฒ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 02-5774182 ถึง 5 ต่อ 1110
* ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ประกาศรับสมัคร