สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2023 อ่าน: 3,211 ครั้ง


สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่งพนักงานเขียนแผนที่ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ค่าตอบแทน
(1) คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับค่าตอบแทน 11,280 บาท
(2) คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับค่าตอบแทน 13,010 บาท
(3) คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทน 13,800 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ผู้ประสงค์ จะสมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไปหรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ภายในวันและเวลาราชการ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

ประกาศรับสมัคร