มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สร้างเมื่อ: 13/01/2023 อ่าน: 4,740 ครั้ง


มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง 3747 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ 18,000 บาท
สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565
1.2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
1.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.4 มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา (จะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566)
1.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel,Power Point, Internet และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
1.6 มีความรู้และทักษะทางพิธีการ และมารยาทสากลสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่
1.7 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ มีใจรักในงานด้านการให้บริการ
1.8 มีความรู้ความสามารถในการจัดทำหนังสือราชการ และการเขียนเสนอโครงการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงาน ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่ วันที่ 4 – 25 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร