โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่13 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 12/01/2023 อ่าน: 2,133 ครั้ง


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่13 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่13 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่ 13 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (รายเดือน)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,910 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 เพศชายหรือหญิง
1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
1.3 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเศรษฐ ศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสังคม สงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่ 13 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2566- 17 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-0498632

ประกาศรับสมัคร