วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 827 ครั้ง


วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆ

1. ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,840 บาท/เดือน

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 7,460 บาท/เดือน

3. ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา  
อัตราเงินเดือน 6,470 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรืออื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้า กำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้า/อุตสากรรม(ไฟฟ้า)/อุตสหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/วิศวไฟฟ้าและการศึกษา/ไฟฟ้าและเมคคาทรอนิกส์/ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง (มติคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ ถือเป็นที่สิ้นสุด)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบัญชี) ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรืออื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ การบัญชี) การบัญชี/การเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
ตำแหน่ง นักการภารโรง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.3 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทางการศึกษาหรืออื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานใน หน้าที่ มีความรู้ทางซ่อมแวมดูแลครุภัณฑ์ การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ การปรับปรุง
ตกแตกอาคารและบริเวณวิทยาลัยฯ การรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณวิทยาลัยฯ และการให้บริการแก่คณะครู

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ งานบุคลากร อาคารเรียนปฏิบัติการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร