กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 3,822 ครั้ง


กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหอพักนิสิต ฝ่ายอำนวยการ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 ปฏิบัติงานหน่วยการเงินและบัญชี และหน่วยพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2 ปฏิบัติงานหน่วยทะเบียนนิสิตหอพัก จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4. หลักเกณฑ์ในการรับสมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
4.1.1 เป็นบุคคลธรรมดาเพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย
4.1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์
4.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.1.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา
4.1.5 มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1.6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้
4.1.7 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.1.8 มีความสามารถในด้านการจัดโครงการกิจกรรมจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4.2 ลักษณะต้องห้าม
4.2.1 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
4.2.2 เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4.2.3 เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.2.4 เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
4.2.5 เป็นบุคคลล้มละลาย
4.2.6 เคยถูกจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต่เป็น โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4.2.7 เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
4.2.8 เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบรับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือกระทำการทุจริตในการสอบระหว่างการศึกษาใน สถาบันการศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1 สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
2 สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน มายัง E-mail : nisitdorm@buu.ac.th ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องนำใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่ลงนาม รับรองแล้วยื่นในวันที่สอบคัดเลือก
สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 1512 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศรับสมัคร