ศาลจังหวัดสีคิ้ว รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/11/2022 อ่าน: 1,426 ครั้ง


ศาลจังหวัดสีคิ้ว รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศสํานักงานประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกให้คําปรึกษาด้านจิตสังคมประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว โครงการ “พัฒนาระบบการให้คําปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติด และคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตําแหน่งนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ จํานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1 ตําแหน่งนักจิตวิทยา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก
2 ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานช่วยอํานวยการ สํานักงานประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ skuc.coj.go.th ของศาลจังหวัดสีคิ้ว โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานช่วยอํานวยการ สํานักงานประจํา ศาลจังหวัดสีคิ้ว เลขที่ 324 หมู่ 9 ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4498 6211 - 2

ประกาศรับสมัคร