โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงคำโพธิ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 23/11/2022 อ่าน: 1,594 ครั้ง


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงคำโพธิ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงคำโพธิ์เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงคำโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย (2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นบุคคลไม่ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(4) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
(8) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word Excel PowerPoint และ Internet ได้เป็นอย่างดี หรือมีความสามารถตามลักษณะ งานที่จะจ้าง

4.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)ในสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ สาขาวิชาอนามัยชุมชน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

5. ลักษณะต้องห้าม
(1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(2) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
(3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงคำโพธิ์ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงคำโพธิ์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร