สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต

สร้างเมื่อ: 23/11/2022 อ่าน: 730 ครั้ง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาเมืองเลย

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาเมืองเลย
จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน สาขาวิชาพานิชยการสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา เลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทาง เดียวกัน หรือ
(2) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ใน สาขาวิชาพานิชยการสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา เลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการ จัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ
(3) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน สาขาวิชาพานิชยวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการ ธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการ จัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ณ ฝ่ายอำนวยการ (ชั้นที่ 2) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย เลขที่ 268 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ 042 811030 ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร