กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/11/2022 อ่าน: 3,527 ครั้ง


กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง สังกัดกรมท่าอากาศยาน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สังกัด สํานักงานเลขานุการกรม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ /สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ /และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน)
สังกัด กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน
อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

3 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)
สังกัด กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน (กองแผนงาน)
อัตราว่าง 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

4 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง
สังกัด กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน (กองแผนงาน)
อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

5 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สังกัด กองคลัง
อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

6 ตําแหน่งนายช่างโยธา
สังกัด กองก่อสร้างและบํารุงรักษา
อัตราว่าง 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาช่างสํารวจ

7 ตําแหน่งนายช่างเครื่องกล
สังกัด กองก่อสร้างและบํารุงรักษา (กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล)
อัตราว่าง 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล

8. ตําแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์
สังกัด กองก่อสร้างและบํารุงรักษา (กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล)
อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเครื่องกล/ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร