อุทยานแห่งชาติแม่ปิง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้

สร้างเมื่อ: 23/11/2022 อ่าน: 1,419 ครั้ง


อุทยานแห่งชาติแม่ปิง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติแม่ปิง (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องมีคุณสมบัติและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
3. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชา หนึ่งทางวนศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
4. มีความรู้ความสามารถ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ง
5. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
6. คุณสมบัติอื่นๆ ที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงพิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ต่อานอุทยานแห่งชาติ  
7. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
8. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
9. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจในสังคม
10. ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด ที่เป็นสารต้องห้ามของทางราชการ

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง หรือส่งใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ E-mail : maeping-1@hotmail.com ทุกวันไม่เว้น วันหยุดราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 052 030380 และจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติในตำแหน่งดังกล่าว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น.

ประกาศรับสมัคร