อำเภอเมืองลำพูน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

สร้างเมื่อ: 23/11/2022 อ่าน: 2,386 ครั้ง


อำเภอเมืองลำพูน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 2-8 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศอำเภอเมืองลำพูน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง  1 อัตรา
ให้ได้รับอัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 9,000 บาท ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) มีความประพฤติเรียบร้อย
ข. คุณสมบัติต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น ในหน่วยงานทางรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย
(10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
3.1 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/Excel ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และสามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้
3.2 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

4. วิธีการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองลำพูน (สำนักงานอำเภอ ชั้น 2 ) ตั้งแต่วันที่ 2-8 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5351-1080 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่ อย่างใด

ประกาศรับสมัคร