ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/11/2022 อ่าน: 583 ครั้ง


ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

1.2 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

1.3 ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

1.4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายกำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
คุณสมบัติและลักษณะเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
(1) เพศชาย อายุ 18 - 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร
(2) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม.
(3) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ของกรมรักษาดินแดน (4) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนซึ่งแสดงว่า มีร่างกายสมบูรณ์เหมาะกับหน้าที่โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล
เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัด การได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ซ
(ข) การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดย
ไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้ คอนแทคเลนส์ โดยจะต้องมองเห็น สีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
ทั้งนี้ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่กรมท่าอากาศยานกำหนดตามที่แนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเองณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2565 ภายในวันและเวลาราชการ (18.30 - 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประกาศรับสมัคร