สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 3,364 ครั้ง


สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 ตุลาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน 4 อัตรา
1. กลุ่มสาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา
2. กลุ่มสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
3. กลุ่มสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
4. กลุ่มสาขาวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

วัน เวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่จะยื่นใบสมัคร เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ประกาศรับสมัคร