โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 2,077 ครั้ง


โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-24 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ที่ 1 / 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ปฏิบัติงานภารโรง

ตำแหน่ง ปฏิบัติงานภารโรง จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,400 บาท ระยะเวลาในการจ้าง 6 เดือน

2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย เพศชาย อายุระหว่าง 25 - 55 ปี ภูมิลำเนาอยู่ในเขต เทศบาลเมืองปัตตานี (ตำบลจะบังติกอจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
2) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน อดทน พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพ และมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคในการทำงาน
3) ไม่เป็นผู้ติดอบายมุขหรือติดยาเสพติดใด ๆ

2.2 คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
1) มีวุฒิการศึกษา ไม่น้อยกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2) มีความรู้เรื่องงานช่าง เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อโลหะ การจัดสวน และสามารถซ่อมบำรุงเครื่องช่างได้
3) มีผู้ค้ำประกันการปฏิบัติหน้าที่

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ห้องธุรการ) หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เพจโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

ประกาศรับสมัคร