สำนักงาน ทสจ.สงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 2,780 ครั้ง


สำนักงาน ทสจ.สงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการประกอบ กิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000.- บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น ที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(หมายเหตุ...
--
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
2) มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
3) มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ
4) มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และระบบอินเตอร์เน็ต
5) มีความรู้ ความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
6) มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานในลักษณะประสานงาน และทำงานเป็นทีม
7) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
8) สามารถทำงานนอกเวลาได้
9) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 21 - 27 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เลขที่ 4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทร 0 7431 1579

ประกาศรับสมัคร