วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 1,744 ครั้ง


วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ตั้งแต่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟัน เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (กรณีกลุ่มงานบริหารทั่วไป)
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ใน สาขาการจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รหัสสาขา 304 (การจัดการทั่วไป/การ บริหารธุรกิจ/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/การบริหารทรัพยากรมนุษย์/บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน)/ การบริหารงานบุคคล/รัฐประศาสนศาสตร์
2.2.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่ หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาด แคลน มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นพิเศษตามที่สอนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร