กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 3,794 ครั้ง


กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน จำนวน 10,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สัญชาติไทย
2. เป็นเพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีขึ้นไป สำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชายจะต้อง ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
4. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีมารยาท สุภาพเรียบร้อย
 
2. ปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน จำนวน 10,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สัญชาติไทย
2. เป็นเพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีขึ้นไป สำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชายจะต้อง ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
4. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหลักฐาน หรือเอกสารอ้างอิง)
5. มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีความประพฤติดีสุภาพเรียบร้อยและไม่เป็นโรคติดต่อ ร้ายแรง (มีใบรับรองแพทย์)
6. ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จะต้องแต่งกายเรียบร้อย หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

3. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน จำนวน 15,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สัญชาติไทย
2. เป็นเพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีขึ้นไป สำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชายจะต้อง ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
4. มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และสามารถใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี
5. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีมารยาท สุภาพเรียบร้อย

4. ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน จำนวน 15,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สัญชาติไทย
2. เป็นเพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีขึ้นไป สำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชายจะต้อง ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
3. มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และสามารถใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี
4. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีมารยาท สุภาพเรียบร้อย

5. ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน จำนวน 15,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สัญชาติไทย
2. เป็นเพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีขึ้นไป สำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชายจะต้อง ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
4. มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในระบบหนังสือราชการของหน่วยงาน
6. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานและความเร่งด่วนของหนังสือราชการ ตลอดจนดำเนินงานสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด
7. มีความสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน ณ กองสุขภาพระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน จำนวน 18,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สัญชาติไทย
2. เป็นเพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป สำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชายจะต้องผ่านการ เกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. วุฒิการศึกษา
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ทางส่วน ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หรือ - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลักสูตรนานาชาติ หรือ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
4. มีความสามารถหรือทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมปฏิบัติการสำนักงาน Microsoft Office และการใช้ Internet Technology
5. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, TOEIC, IELTS) หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยผลคะแนนการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครโดยต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วย หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
7. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
8. หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานกับต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. มีทักษะในการนำเสนอได้ดี และมีปฏิภาณไหวพริบดี

7. ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน ณ กองสุขภาพระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน
จำนวน 15,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นเพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย สำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2. วุฒิการศึกษา
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หรือ - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลักสูตรนานาชาติ หรือ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
3. มีความสามารถหรือทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมปฏิบัติการสำนักงาน Microsoft Office และการใช้ Internet Technology
4. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, TOEIC, IELTS) หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยผลคะแนนการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครโดยต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วย
หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
6. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
7. หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานกับต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีทักษะในการนำเสนอได้ดี และมีปฏิภาณไหวพริบดี

สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มบริหาร งานทั่วไปและแผนงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2193 7000 ต่อ 18401

ประกาศรับสมัคร