คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ด้านพัสดุ)

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 1,865 ครั้ง


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ด้านพัสดุ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ด้านพัสดุ)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4200021
อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี การเงินและธนาคาร บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการ รับรอง
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการดี มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
5. มีความรู้ความสามารถใช้ชุดโปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
6. หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านพัสดุ ระบบ 3 มิติ ระบบ e-GP ในสถาบันอุดมศึกษาและทางภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยบริหาร ทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่ ในวันที่ 14 – 23 กันยายน 2565 ในวันและเวลาทำการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-4210 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.edu.cmu.ac.th (ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน)

ประกาศรับสมัคร