โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 2,217 ครั้ง


โรงเรียนป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

** โรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน**

1 ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท (-เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

2 ครูผู้สอน วิชาดนตรี (สามารถทำวงโยธวาทิตได้) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท (-เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

3 เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

4 พนักงานบริการ (ภารโรงชาย) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน-)

5 พนักงานบริการ (พนักงานขับรถ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,000 บาท (-แปดพันบาทถ้วน)

6 พนักงานบริการ (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ,วิชาดนตรี
2.1.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ/ดนตรี สำหรับ ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
2.1.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์
2.1.4 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภา ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.1.5 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.1.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.7 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.1.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.9 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟัน เพื่อน
2.1.10 ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน
2.1.11 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.12 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญาไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสากิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.2.1 ปฏิบัติหน้าที่งาน เจ้าหน้าที่พัสดุ ตามระเบียบพัสดุ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2ดำเนินการในเรื่องเอกสาร การจัดซื้อ - จัดจ้าง การจ้างเหมาก่อสร้าง
2.2.3จัดทำเอกสาร ระบบการยืม การเบิกจ่าย การควบคุมพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2564
2.2.4 จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
2.2.5 จัดทำเอกสารการตรวจสอบวัสดุ - ครุภัณฑ์ประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบ
 2.2.6 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.7ดูแลและจัดการเรื่องการซ่อมบำรุงพัสดุของโรงเรียน
2.2.8ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
2.2.9งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทยทางเพศชายและเพศหญิง
(2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ กำหนด
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้ถูกเคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากร้านวิสาหกิจองค์การ มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่นๆ
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐ

2.2.12 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสามารถสมัครได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนในอัตราจ้าง เดือนละ 7,000 บาท) และถ้า หากมีความสามารถประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมต่างๆจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.3 พนักงานบริการ หมายเหตุ : พนักงานบริการ (ภารโรงชาย 2 อัตรา/แม่บ้าน 1 อัตรา/พนักงานขับรถ 1 อัตรา)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.3.1 งานประจำ ได้แก่ เปิด ปิดสำนักงาน ทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน ดูแล ตกแต่ง รักษา ความสะอาดบริเวณโรงเรียน บำรุงดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียน ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน การอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย เป็นต้น สำหรับพนักงานขับรถ หากไม่มีการเดินทางให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับงาน ประจำของพนักงานบริการ
2.3.2 งานในลักษณะมอบหมาย เป็นงานที่ผู้บริหารโรงเรียน หรือครูในโรงเรียน มอบหมายให้ พนักงานบริการปฏิบัติเป็นครั้งคราว

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 60 ปีนับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
(4) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
(5) ไม่เคยเป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล เรือน
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้ บกพร่องในศีลธรรม อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(10) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานบริการ
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารบุคคล (ห้องธุรการ) โรงเรียนป่าซาง ตั้งแต่วันที่ 15 - 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร