ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 14 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 4,289 ครั้ง


ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 14 อัตรา ตั้งแต่ 26 กันยายน - 14 ตุลาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณส่วนกลาง)

ตำแหน่งที่ 1 นักเทคนิคการแพทย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5393 , (1)7-2046 สังกัดสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค
อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่งที่ 2 นักกิจกรรมบำบัด เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5189 สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา กายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

ตำแหน่งที่ 3 นักสังคมสงเคราะห์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-4408 สังกัดงานสำนักงานผู้อำนวยการ
อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาวิชาจิตวิทยา และได้รับใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1)7-4908 สังกัดงานคลัง
อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งที่ 5 นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1)7-2219 สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ตำแหน่งที่ 6 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป(ปวส.) เลขประจำตำแหน่ง (1)7-2279 สังกัดงานซ่อมบำรุง
อัตราค่าจ้าง 14,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ตำแหน่งที่ 7 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป(ปวส.) เลขประจำตำแหน่ง (1)7-2306 , (1)7-5198 สังกัดงานคลัง
อัตราค่าจ้าง 14,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ตำแหน่งที่ 8 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป(ปวช.) เลขประจำตำแหน่ง (1)7-2278 สังกัดงานบริหารและธุรการ
อัตราค่าจ้าง 11,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ตำแหน่งที่ 9 พนักงานบริการ(หมอนวดแผนไทย) เลขประจำตำแหน่ง (1)7-2178(1)7-2177(1)7-2182 สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
อัตราค่าจ้าง 10,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และผ่านการอบรมหลักสูตร การนวดไทยของสถาบันการแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมงหรือ 372 ชั่วโมงจากสถาบันการศึกษา ที่ผ่านการรับรองหลักสูตร

ตำแหน่งที่ 10 พนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-2161 สังกัดงานเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
อัตราค่าจ้าง 10,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 - 14 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 ฝั่ง B ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-502-2308 ( ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร