สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 947 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ตุลาคม 2565

รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กองกฎหมาย กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำข้อมูล โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะการสื่อสารโต้ตอบกับบุคคลภายนอกได้อย่างดีมา
มีความมั่นใจในตัวเองและกล้าแสดงออก มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีมาก
มีความรับผิดชอบสูง และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
 สามารถสื่อสารและใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ทำการได้
หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับบุคคลภายนอกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 (พิจารณาสัญญาเป็นรายปี)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน
ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ทางอีเมลล์ law@onlb.go.th โดยนำเอกสารฉบับจริง มาส่งในวันสอบ สัมภาษณ์
ทางไปรษณีย์ ถึง กองกฎหมาย กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 428 อาคารอารีย์ฮิลล์ ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กองกฎหมาย กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงาคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อาคารอารีย์ฮิลล์ ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายดุจเดชา พยัคฆา โทรศัพท์ 02 2655438

ประกาศรับสมัคร