สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 1,019 ครั้ง


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายเดือน ประเภทจ้างเหมาบุคคล

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
 
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก คุณสมบัติทั่วไป
1.1 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้หน่วยบริการจ้างบุคคลซึ่งไม่สังกัดหรือปฏิบัติงานเป็นการประจำ ในหน่วยงานอื่นใดของภาครัฐ
1.2 ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจสั่งจ้างจะพิจารณาตาม คุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น พระประมุขตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนั้น แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว ชื่อสายงาน
ปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ชื่อตำแหน่งในสายงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับตำแหน่ง คุณวุฒิสำหรับประกอบการปฏิบัติงาน
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน พ.ศ.2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร