กรมสวัสดิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 11/08/2022 อ่าน: 1,255 ครั้ง


กรมสวัสดิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 9-17 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมสวัสดิการทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- กลุ่มงานบริการ ( อัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำรายเดือน ๆ ละ 11,280.- บาท )
- ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ งดรับผู้สมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปีพุทธศักราช 2544 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และผู้ที่ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
2.3 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.4 ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ, พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ, และพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต ฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
2.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมและไม่เป็นผู้เคยกระทำ การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.10 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้น โทษมาแล้วเกินห้าปี
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.12 สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติในข้อ 2.4 อนุโลมให้สมัครสอบได้ แต่หากผ่านการสอบ คัดเลือกแล้วจะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนวันทำสัญญาจ้าง
2.13 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 เท่านั้น (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่า “ไม่ได้ขนาด” และเป็นคนจำพวกที่ 2, 3 และ 4) โดยมีดัชนีมวลกาย (BMI) 16 - 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกาย กรมสวัสดิการทหารบก วัดได้
2.14 ผู้สมัครที่เป็นผู้หญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี โดยมีดัชนีมวลกาย (BMI) 16 - 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกาย กรมสวัสดิการทหารบก วัดได้
2.15 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) มาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 เข็ม
2.16 ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด หากสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการได้ จะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดไว้มิได้
2.17 เมื่อตรวจพบในภายหลังว่าข้อมูลในใบสมัครไม่เป็นไปตามความจริง จะถือได้ว่า ผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบก ได้ในภายหลัง ดังนั้น กรมสวัสดิการทหารบก จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอนหรือ ระงับการบรรจุในภายหลังได้

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถในการทำบัญชี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี และการงบประมาณ หรือมีประสบการณ์ในการทำบัญชี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ประเภทสาขาการเงินและการบัญชี) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ถึง 17 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
สถานที่รับสมัครและทำการสอบคัดเลือก เลขที่ 1139 แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมสวัสดิการทหารบก ถนนเทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 0830 ถึง 1530 (หรือสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล - กองแผนและโครงการ โทร.0-2278-1533)

ประกาศรับสมัคร