โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/08/2022 อ่าน: 3,068 ครั้ง


โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-30 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท   
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ ประจำที่ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 2 อัตรา
ประจำที่ ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ทางคอมพิวเตอร์) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล พัฒนา ระบบงานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
4. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการฐานข้อมูลCharle, MySQL, MS SQL Server หรือ NoSQL
5. มีความรู้ความเข้าใจระบบ Network, Linux Os, DHCP, Firewall, Name Server, Web server, VMWare, Docker Container
6. หากมีความรู้ความสามารถด้านการเขียนภาษาโปรแกรมมากกว่า 1 ภาษา ที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ หรือมีความรู้ความสามารถในภาษา Java Script, NodeJS (MEAN stack) จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ 2 วิธี
1) กรณีสมัครด้วยตัวเอง ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 สิงหาคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ ( ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. )
2) กรณีสมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดแบบใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/hr.metta (HR Metta) กรอกใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานการ สมัคร แล้วจัดส่งเอกสารการสมัครแบบด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” (ใบสมัครจะยึดวันที่สมัครตามเลขที่ลงรับหนังสือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นสำคัญ) สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 035-388700-2, 034-225818, 034-321244 ต่อ 5117

ประกาศรับสมัคร