ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/08/2022 อ่าน: 2,850 ครั้ง


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

1. ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนงาน) จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)
2. ปฏิบัติงานให้ราชการ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) จำนวน 2 อัตรา (เพศหญิง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปฏิบัติงานให้ราชการ (คนงาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาด สนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนดอกไม้ ถนน ภายในและบริเวณโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัด ลพบุรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปฏิบัติงานให้ราชการ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
1. ช่วยครูดูแลเด็กพิการให้ได้รับความสะดวก และปลอดภัย ในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
2. ช่วยครูดูแลเด็กพิการในการฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เช่น การเข้าห้องน้ำ การรับประทานอาหาร และการแต่งกาย เป็นต้น
3. ให้คำแนะนำ และคำปรึกษากับครอบครัวเด็กพิการได้อย่างเหมาะสม
4. ดูแลความเป็นระเบียบของสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ภายในห้องหรือสถานที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น สื่อ การเรียนการสอน เครื่องใช้ เครื่องนอนของเด็ก ของใช้ส่วนตัวของเด็ก เป็นต้น
5. ช่วยเหลืองานสอนของครู เช่น การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน เตรียมอุปกรณ์การเรียนการ สอน การจดบันทึกพฤติกรรมของเด็ก
6. ดูแลความสะอาดภายในและภายนอกห้องเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ
73. สามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ในจังหวัดลพบุรี ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานหากมีปัญหาเกินความสามารถให้แจ้งผู้รับผิดชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาทันทีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกวันที่ 10 และ วันที่ 20 ของทุกเดือน ตามแบบรายงานที่ กำหนด
9. ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยของทางราชการและสถานศึกษาที่ตนสังกัด
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การได้รับเงินเดือน
1. ให้ได้รับเงินเดือนค่าจ้าง 9,000 บาท
2. ระยะเวลาการจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง (ไม่ผูกพันการต่อสัญญา หรือการเลื่อนตำแหน่ง ในส่วนอื่นๆ)

รับสมัครในระหว่างวันที่ 19-25 สิงหาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานได้ด้วย ตนเอง ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี เลขที่ 41 หมู่ 7 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3677-6259 โทรสาร 0-3677-6260

ประกาศรับสมัคร