องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/08/2022 อ่าน: 3,961 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ใน สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค สถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทาง อื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท -11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน 15,000 - 21,000 บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
1) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ขึ้นไปตามกฎหมายกำหนด
3. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

2) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ขึ้นไปตามกฎหมายกำหนด
3. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

3) ตำแหน่ง นายท้ายเรือ สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. ใบประกาศนียบัตรประเภทนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง
3. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในการขับแพขนานยนต์ที่มีไม่น้อยกว่า 131.65 ตันกรอส มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป
1) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กลาสีเรือ) สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.) และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 - 7351 - 7960 หรือดู รายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.narathiwatpao.go.th

ประกาศรับสมัคร