มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สร้างเมื่อ: 11/08/2022 อ่าน: 1,964 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตั้งแต่วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่ 39/2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,160 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านบริหารธุรกิจ (ทุกสาขาวิชา) สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านงานกิจกรรมนักศึกษางานด้านกีฬานักศึกษา งานกิจการนักศึกษา มีความรู้ความสามารถด้านจัดทำโครงการ ต่างๆ ได้
3. มีความรู้ความสามารถในงานด้านสารบรรณ จัดทำและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ จัดรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการ พิมพ์บันทึกข้อความ รายงานการประชุม ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ระบบงานพัสดุ ให้เป็นระบบง่ายต่อการค้นหาและปฏิบัติหน้าอื่นที่ เกี่ยวข้อง  
4. มีความรู้ความสามารถในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
6. สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
7. หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
8. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
9. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การรับสมัคร และการชำระค่าธรรมเนียม
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกงานบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043 – 283 - 700 ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ให้ผู้สมัคร สอบคัดเลือกชำระค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท เมื่อสมัครแล้วจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
วิทยาเขตขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกาย สุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชนเท่านั้น (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)

ประกาศรับสมัคร