สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/08/2022 อ่าน: 2,854 ครั้ง


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

1) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
หน่วยปฏิบัติงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
หน่วยปฏิบัติงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสถิติประยุกต์

3) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
หน่วยปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งว่างครั้งแรกปฏิบัติงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครสอบ
1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร (รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
2. ให้ส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ตามข้อ 3.2) ทางไปรษณีย์ (ไม่มีการรับสมัครด้วยตนเอง) โดยจัดส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 ส่งเอกสารการสมัคร สอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่งเอกชน ประทับตรารับจดหมายของ ผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา (ต้องประทับตราภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565) ทั้งนี้ ให้จ่าหน้าซองตามข้อความในกรอบตัวอย่างด้านล่างนี้
กรุณาส่ง
กลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง (นางสาวปริญญาภรณ์ ปรีดีชม) กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น * ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (สมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว)
3. เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากที่ส่งเอกสาร การสมัครให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ (นางสาวปริญญาภรณ์ ปรีดีชม) หรือ ส่งข้อความ (SMS) แจ้งชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัคร ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 0991 2763

ประกาศรับสมัคร