ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/08/2022 อ่าน: 5,945 ครั้ง


ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว

**หมายเหตุ**ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ**

ตำแหน่งที่ 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) เลขที่ตำแหน่ง 164 งานระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะ ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพาณิชยการ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. มีความรู้มีความสามารถ และชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ได้ดี
4. มีลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกที่ดี สุภาพเรียบร้อย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีม ร่วมกับผู้อื่นได้
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด

ตำแหน่งที่ 2
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) เลขที่ตำแหน่ง 157 งานกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์
4. มีความรู้ความสามารถ และชำนาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเอตร์ Microsoft Officeและโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ได้ดี
5. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลทั้งภายใน และภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
6. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง และสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
7. มีลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี สุภาพเรียบร้อย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) เลขที่ตำแหน่ง 4 ฝ่ายรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์)
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
5. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
6. มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติ เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีไหวพริบปฏิภาณแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด

ตำแหน่งที่ 4
พยาบาล (ชั่วคราว) เลขที่ตำแหน่ง 222 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
4. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือในวันหยุดราชการได้
5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ สามารถอุทิศ และเสียสละเวลาให้กับงานได้ดี
6. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลพบุรี หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับสะดวกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 5
นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) เลขที่ตำแหน่ง 223 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลพบุรี หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับสะดวกและสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ตำแหน่งที่ 6
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) เลขที่ตำแหน่ง 298 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเอตร์โปรแกรมMicrosoft Office เป็นอย่างดี
5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน และอดทนสามารถอุทิศตนทุ่มเท และเสียสละเวลา ให้กับงานได้ดี สามารถทำงานนอกเวลาทำการได้

ตำแหน่งที่ 7
พนักงานขับรถ (ชั่วคราว) เลขที่ตำแหน่ง 287 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 45 ปี
 2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
5. มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรู้เรื่องเส้นทางในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดใกล้เคียง และเส้นทางไปยังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
7. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนขับอย่างปลอดภัย สามารถดูแลรักษา และซ่อมบำรุงรถยนต์เบื้องต้น พร้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
8. ปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และวันหยุดได้
9. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ สามารถอุทิศ และเสียสละเวลาให้กับงานได้ดี

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
1) เข้าเว็บไซต์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ https://blooddonationthai.com หัวข้อประกาศ > ร่วมงานกับเรา
2) ดาวน์โหลดใบสมัครงานที่ https://blooddonationthai.com หัวข้อประกาศ > ร่วมงานกับเรา > ใบสมัคร และส่งใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “PDF File” โดยรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ ส่งมาที่ E-mail: hrnbc.recruit@redcross.or.th
3) กรอกข้อความในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
4) ผู้สมัครที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรณีมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะได้รับการประกาศรายชื่อ ตามข้อ 6 ของประกาศฉบับนี้

ประกาศรับสมัคร