คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักช่างศิลป์

สร้างเมื่อ: 09/08/2022 อ่าน: 888 ครั้ง


คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักช่างศิลป์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักช่างศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ EP220016 (แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี) สังกัด สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์

ตำแหน่ง นักช่างศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ EP220016 (แบบมีสัญญาจ้าง 3 - 5 ปี)
สังกัด สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป์ อัตราเงินเดือน 20,250.-บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
3. เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านศิลปกรรม ทุกสาขา
4. มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในการเรียนการสอนทางศิลปะ
5. มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในภาษาอังกฤษทั้งการสนทนา การอ่านและการเขียนเป็นอย่างดี
6. มีความสามารถใช้ชุดโปรแกรม Microsoft ในการทำงานด้านเอกสารและธุรการใน ระดับดี เช่น Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive, Microsoft
7. มีความสามารถทางด้านการออกแบบ ใช้ชุดโปรแกรมกลุ่ม Adobe ได้ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat ฯลฯ ในระดับปานกลาง
8. มีจิตอาสาและจิตบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความอดทน และทำงานเชิงรุกสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
9. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และสามารถทำงานเป็นทีม
10. มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานร่วมกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
11. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
12. หากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสงค์จะมา สมัครต้องมีหนังสือให้ความยินยอมอนุญาตจากหัวหน้าส่วนงานให้มาสมัคร และ เมื่อได้รับการคัดเลือกหัวหน้าส่วนงานยินยอมให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งได้

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบ สมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ CMU HR e- Recruitment ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.) หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิจิตรศิลป์ โทรศัพท์ 053 - 944808 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร