สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 2,245 ครั้ง


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 480.- บาท

1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เพศชาย/หญิง
2) มีสัญชาติไทย
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น พระประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ คนเสมือน ไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างหรือระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
9) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความ ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ
13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก เพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
15)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน หน่วยงานอื่นของรัฐ
16) ปัจจุบันไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
17) ถ้าเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น

1.2) คุณสมบัติด้านการศึกษา
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ สาขาการเงิน การบัญชี

1.2) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ)
1. ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้าน งบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น หรือดูรายละเอียดได้ Facebook สนง.สาธารณสุข อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ประกาศรับสมัคร