สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานโครงการวิจัย 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 3,186 ครั้ง


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานโครงการวิจัย 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการวิจัย ตำแหน่ง พนักงานเก็บข้อมูลรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานเก็บข้อมูลรายวัน จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 400.-บาท

ก.คุณสมบัติทั่วไป
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. เป็นเพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานและใช้สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ติ๊กต๊อก และเว็บไซต์ต่างๆ ได้ดี
5. ไม่มีโรคประจำตัว
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความตั้งใจในการทำงาน
ทั้งนี้ หากสถาบันฯ ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร สถาบันฯ มีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที

ข.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร 1 ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (https://goo.gl/maps/6K3MsjUYThMS59bT9) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
2. สมัครทางอีเมล์ ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มายังอีเมล์ hr.rihes.cmu@gmail.com (สำหรับผู้ที่สมัครทางอีเมล์ คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาเฉพาะอีเมล์ที่ ส่งมาถึงภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลา 16.30 น. เท่านั้น)
3. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.เท่านั้น
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอำพร ยิ้มศรี หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เบอร์โทรศัพท์ 0 5393 5055 ต่อ 305 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศรับสมัคร