โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 1,381 ครั้ง


โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 6 ตำแหน่ง ดังนี้

1.1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
อัตราว่าง จำนวน 15 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

1.2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 370 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า หรือ
- มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ
- ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บิการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 35 ปี
- สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

1.3 ตำแหน่ง พนักงานเปล
อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 370 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
 - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อม ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

1.4 ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด)
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 370 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ และ
- ปฏิบัติงานบริหารจัดทำความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ราชการ เพื่อให้เป็นระเบียบ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

1.5 ตำแหน่ง พนักงานบริการ(รปภ.)
อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 370 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ และ
- ปฏิบัติงานบริหารจัดทำความสะอาด การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ราชการ เพื่อให้เป็นระเบียบ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- เพศชาย อายุระหว่าง 18 - 40 ปี
- สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

1.6 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสังคมวิทยาและ มนุษยวิทยา ทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง ดังกล่าวข้างต้น
- ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทาง สังคม เช่น เด็กและบุคคลวัยรุ่น คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผู้ต้องขังผู้ป่วย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชน ทั่วไปที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตัวเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในการกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบ กระเทือนต่อสังคมโดยส่วนรวมพิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 5 กรกฎาคม 2565 ตามวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาบดินทรเดชา โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ประกาศรับสมัคร