สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 1,059 ครั้ง


สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ตรี ทางพาณิชยศาสตร์ การบัญชี หรือวุฒิ การศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานตรวจสอบภายใน
(2) มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 1 ปี และหากมีวุฒิบัตร CPA หรือ CIA จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
(3) มีทักษะสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ
(4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
สถานที่รับสมัคร
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 08 6328 7302, 02 141.8498 โทรสาร 02 143 7909 ในวันและเวลาราชการ หรือ E-mail:  hr@igpthai.org

ประกาศรับสมัคร