วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 3,541 ครั้ง


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 8,000 บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าวข้างต้น หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 8,000 บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย


** เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว **

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร