สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป และครูอัตราจ้าง 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 7,405 ครั้ง


สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป และครูอัตราจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิถุนายน -  5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1)  ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา
1. วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง
2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านดอนแดง
3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว
4. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านบ้านธาตุ
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศรับ สมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร จะ พิจารณานับหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ของผู้สมัครทั้งหมด ดังนี้
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาต่อ จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด C
(2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใน การประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2) ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

3) ชื่อตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
ค่าตอบแทน 10,430 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อำเภอศรีสงคราม จังหวัด นครพนม ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 - 16.30 น.(ไม่ เว้นวันหยุดราชการ)

 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่ พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเคล ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเอกตรงตามที่เปิดรับสมัคร และเป็นกลุ่มวิชา หรือ ทางหรือสาขาวิชาเอกตรงตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้ แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
(3) ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาต ปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานอื่นๆ ตามข้อ(1) และข้อ(2) ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันปิดรับสมัครวัน
สุดท้าย

วัน เวลา สถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2565 ในเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร