สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ย

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 962 ครั้ง


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัคร จ้างเหมาบุคคลภายนอก ลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกลูกจ้าง ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65) ของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติ
1.1 เพศ ชาย/หญิง
1.2 อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี
1.3 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น MS. Word, Excel โปรแกรมตกแต่งภาพได้ และมีทักษะด้านการใช้สื่อ Social ในการประชาสัมพันธ์
1.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า
1.6 ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
1.7 จะต้องไม่มีประวัติความผิดทางอาญามาก่อน
1.8 ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.9 ผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารคุณสมบัติ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบ แสดงผลการศึกษา มาพร้อมใบเสนอราคา

2. อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง
2.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
2.2 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565

วิธีการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โทร. 0 3869-4044-6 ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร