สำนักงาน ทสจ.ลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 1,685 ครั้ง


สำนักงาน ทสจ.ลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลำพูน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
ค่าครองชีพ 600 บาท รวม 1 0,000 บาท

3. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นบุคคลล้มละลาย
(2) เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(3) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(4) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ
(6) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจ ของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)

3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในทุกสาขาวิชา

กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เลขที่ 309 ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง หมู่ที่ 11 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5351 0662 หรือ โทร. 05351 0629 โดยผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าสมัคร

ประกาศรับสมัคร