วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 2,162 ครั้ง


วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

1 ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อัตราเงินเดือน 9,600 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวที่ ก.พ. รับรองแล้ว รหัส 601 อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/โภชนบำบัด/โภชนวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการ และบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ/เทคโนโลยีอาการและโภชนาการ

2 เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา อัตราเงินเดือน 8,300 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ที่ตั้ง เลขที่ 65 ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่ 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร