สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 1,207 ครั้ง


สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่ 19 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 และสาขาในสังกัด อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 11,400 บาท

3. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเพื่อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งกรมสรรพากรนำมาบังคับใช้โดยอนุโลม คือ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจ แก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกเพราะกระทำผิดวินัย ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร กรมสรรพากรไม่รับสมัครสอบคัดเลือกและ ไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบเพศชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น จึงจะมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา จากสถาบัน ที่ ก.พ. รับรอง

3.3 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติหน้าที่
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) มีจิตสำนึกบริการ
(5) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(6) มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
(7) มีความกระตือรือร้น
(8) มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(9) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ในวันราชการภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. และ ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศรับสมัคร