โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 1,769 ครั้ง


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอนชาย ปฏิบัติงานดูแลนักเรียนประจำพักนอนชาย จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (-เก้าพันบาทถ้วน)
 
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป (คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน)
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
2.1.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.4 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 035-494715

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร