(ครั้งที่ 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 4,590 ครั้ง


(ครั้งที่ 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 59,680 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน
1. โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
2. โรงพยาบาลชุมแพ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร - ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี

ประกาศรับสมัคร