สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 1,592 ครั้ง


สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ในพื้นที่จังหวัดตาก

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
- ครูศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จำนวน 1 ตำแหน่ง
- ครูศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จำนวน 1 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
5.1 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุก สาขาวิชา และต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
5.2 กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช.)สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ให้ติดต่อขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ (วันจันทร์ - ศุกร์) หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประกาศรับสมัคร