โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 2,932 ครั้ง


โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาเซลล์วิทยา หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
2. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.พ.ส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งที่ 3 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ตำแหน่งที่ 4 ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น  จำนวน 1 อัตรา
ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 360 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น หรือ
3. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ตำแหน่งที่ 5 ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 7 อัตรา
ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

ตำแหน่งที่ 6 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
2. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ตำแหน่งที่ 7 พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 
ตำแหน่งที่ 8 พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา
ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ตำแหน่งที่ 9 พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 8 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0 3270 9999 ต่อ 1104 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2515 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร