โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 1,789 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1 พยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 870 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิด รับสมัคร
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาล ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
4. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
- เวรเช้า เวลา 09.00 - 16.00 น. - เวรบ่าย เวลา 16.00 - 24.00 น. - เวรดึก เวลา 24.00 - 08.00 น.

2 เภสัชกร (กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เภสัชกร 5 ปี 1,200 บาท/วัน เภสัชกร 5 ปี 1,240 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวัน ปิดรับสมัคร
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
4. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
- เวรเช้า เวลา 08.00 - 16.00 น. - เวรบ่าย เวลา .00 - 24.00 น. - เวรดึก เวลา 24.00 - 08.00 น.

3 นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 840 บาท/วัน
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
4. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
 - เวรเช้า เวลา 08.00 - 16.00 น. - เวรบ่าย เวลา .00 - 24.00 น. - เวรดึก เวลา 24.00 - 08.00 น.

4 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 340 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการ อบรมการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีไม่มีใบประกาศนียบัตรต้องมี วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิด รับสมัคร
3. สามารถปฏิบัติงาน ตามเวลาที่หน่วยงานกำหนด ดังนี้
- เวรเช้า เวลา 08.00 - 16.00 น. - เวรบ่าย เวลา .00 - 24.00 น. - เวรดึก เวลา 24.00 - 08.00 น.

5 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 8,985 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิด
รับสมัคร 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
3. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
4. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
- เวรเช้า เวลา 08.00 - 16.00 น. - เวรบ่าย เวลา .00 - 24.00 น. - เวรดึก เวลา 24.00 - 08.00 น.

6. เจ้าพนักงานพัสดุ (กลุ่มงานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 8,146 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับ สมัคร
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ
3. มีใจรักในงานบริการ
4. มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Computer เบื้องต้นได้
5. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 6 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.00 น. - 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.)

ประกาศรับสมัคร