ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 3,183 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-20 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถที่ต้องการ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(5) ไม่เป็นบุคคลใช้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตห็นเพื่อน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรียความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
(8) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

2.3 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) มีทักษะและความรู้ความสามารถทางการเงินและบัญชี
(2) มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office : MS-Word, MS-Excel, Mis-PowerPoint on Internet
(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการติดต่อประสานงานแFะการทำงาน
(4 มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอน รับผิดชอบต่อหน้าที่และทำงานนอกเวลาใต้
(5) มีจิตสำนึกบริการ

วัน เวลา และสถานที่อื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขึ้นในสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 13-20 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 07738-1960

ประกาศรับสมัคร